خیلی وقته که رفته ی
رفتنت خیلی برام تموم شد...
 مثل همون موقعه ای که برای به دست آوردنت خیلی برام تموم شد...