امروز حالم خیلی خوبه جوری گه انگار لحظه های که میگذرند خوب تر میشه این ها رو میگم چون خودم خواستم و شد ولی ته دلم داره همینجوری میلرزه هم خوش حالم هم نارحت ولی کم جوری که آرزو میکنم زمان بگذرد و من در سکوت به راه خودم ادامه بدم به دنبال خیلی چیزا هستم اولیش خدا بعد دنبال اتفافات که قراره توی آینده برام بیفته و دنبال شادی ها و غم ها دوست دارم همشو با هم داشته باشم چون به نظرم همه چی باید تا حدش باشه پس بخند تا لبخند رو لب ت باشه .