+ در اندر تخیلات من چه خبر؟
 - اگه می توسنتی دنیا رو تغییر بدی چی میکردی ؟

+ ... نظر میدم خودم بعدا  اگه