اتفاق عجیبی که امروز تو دانشگاه افتاد که من موقع بخش موزیک اگه بارون بباره (مهدی احمدوند) ... باران همراه با آهنگ میبارید و وقتی آهنگ تموم میشد بارون هم برای چند لحظه بند می اومد بعد دوباره آهنگُ  که بخش میکردم بارون می اومد و من برای اولین بار بود احساس میکردم خدا بارونش رو با آهنگ که گوش میدم ست کرده و وقتی آهنگ تموم میشه بارون هم بند می اومد خلاصه روزه قشنگی بود ...