دارم سعی میکنم تو زندگیم خودِ واقعیم باشم نه این که خودم رو اونجوری که نیستم جلو ه بدم.