"در جامعه ای که فکر نمی کنند مردم ، متفکر در خطره " یعنی چی ؟
 

کمک کنید تا منظور از "در جامعه ای که فکر نمی کنند مردم ، متفکر در خطره " بفهمیم چیه .

پادکست سید حسن آقا میری رو گوش کنید .

بعد اگه قابل دونستید نظر بدید