اینجا دیونه خونس یه بلاگ کوچک برای دیونه ای که دوست دارد عاشق باشد ولی عشقی ندارد همیشه سعی میکند بهترین باشد ولی بدترین هست زندگی به کآمش گاهی شیرین و گاهی تلخ  از این زندگی بیشتر برای او تلخی هایش به یاد ماندنی هست این نوشته هارو می نویسد تا کمی از خسته گی های ذهنی او خالی شود.