ما انسان ها شده است در طول روز بارها ناراحت و غمگین شده باشیم . و در مدت طولانی حس کنیم که انسان افسرده هستیم و

همزمان به عوارض این بیماری فکر کنیم و هر روز  چند درصدی به دُز افسردگیمان اضافه کنیم .

به گذشته خود فکر کنیم به روح نهفته در جسم خود فکر کنیم .

به گذشته فکر کنید که چرا به اینجا کشیده شدید و به روح خود فکر کنید که آیا سزاوارِ آنی هستید که الان هستید .