وقتی کمکی میکنید کسی رو تا مرز خوشخبتی ش هرگز برای همیشه ناپدید نشید بلکه بهش یاد بدید روی پای خود بی ایسته و نیاز به گفتن رفتن و ناپدید شدن شما دیگه نباشه

" مانند پرنده ای باش که فهم پرواز کردن را به فرزندش یاد میدهد و بعد از  گذر زمان فرزندش حسابی پرواز کردن را یاد خواهد گرفت و خودش مسیر خودش را خواهد یافت"

پ.ن : عقاید آخر شبم

پ . ن : همین :)