ویسی از من بدون هیچ ویرایشی و همراه با استرس ولی خوب ایده جالبی بود از آساره...

فلسفه دین از کتاب "از سکس تا فراآگاهی"

background(اهنگ بی کلام همایون شجریان)