زمانی در زندگیِ تک تک ما انسان ها رخ داده است که به حس و حالتی دست یافته  باشیم که به تک تک رویا ها رو افکار مثبت حس روشنی پیدا کرده باشیم و کاملا احساس دست یافتنِ آن را داشته باشیم .