سلام امروز و دیروز و روز های قبل و قبل  من شاهد شکست های پی در پی بودم شاید شکستم نگم شاهد گناهی های پی در پی که هیچ کس هم مقصر نبود جز خودم من مقصر بود و این رو قبول میکنم من مقصرم من ! ولی گذشته ها گذشته  امروز برای من  دوباره متولد شدن هستش امروز من رضا رضای سابق نیستم تغییر خواهم کرد تغییر من سر نوشت زندگی خودمو می سازم پس تو هم سر نوشتت رو بساز کسی سرنوشتت رو نمی سازه جز خودت تلاش کن تلاش کن
::::خدا قوت:::