... فلسفه ای برای ماندن وجود ندارد فقط باید رفت ...

نوشته های پسرک ترمز بریده که توان ایستادن ندارد و حرکت میکند تا در مسیر بی انتها ناپدید شود

 

 فک کن پشت تمام این نوشته ها پسرک 20 ساله نشسته است .