... فلسفه ای برای ماندن وجود ندارد فقط باید رفت ...

نوشته های پسرک ترمز بریده که توان ایستادن ندارد و حرکت میکند تا در مسیر بی انتها ناپدید شود